Seminář ČSTN A SSTN Ostrava 2022

Zveřejněno: neděle 10. duben 2022

Česká společnost pro technickou normaalizace a Slovenská spoločnosť pre technicků normalizáciu pořádají Seminář 10. a 11. května 2022 v Ostravě

Cenu za celoživotní zásluhy v oblasti technické normalizace získal Josef Oboňa

Zveřejněno: čtvrtek 31. březen 2022

Pan Josef Oboňa se v oblasti technické normalizace pohybuje už více než šest desítek let. V roce 1959 začínal v technické normalizaci Škoda Plzeň jako materiálový technik v podnikové normalizaci. V roce 2005 pak doslova prodal oddělení firmě Ferrum, s. r. o, s personálem i archivem norem platných, historických, technických pomůcek a dokladů. Od té doby pracuje jako materiálový specialista rmy Ferrum Plzeň, s. r. o. V průběhu své dlouholeté normalizační činnosti se podílel na vypracování čistých norem ČSN a stejně tak i na zapracování evropských norem do ČSN. Jeho aktivity pokrývají rovněž pravidelné připomínkování evropských norem v oblasti ocelí, neželezných kovů, litin, nedestruktivního zkoušení, svařování a povrchových úprav. Spolu s tím je třeba vyzdvihnout také jeho přednáškovou činnost, zaměřenou zejména na oblast týkající se materiálů, a to nejen pro české a slovenské podniky, ale také pro střední odborné školy a ZČU v Plzni. Dlouhých let byl rovněž předsedou České společnosti pro technickou normalizaci, kde odvedl nesmírné množství záslužné práce. Ocenění zaslouží především pořádání seminářů pro technickou normalizaci na téma Evropské normy v technické praxi. Do oblasti jeho působení patří i rozsáhlé a nesmírně záslužné aktivity zahraniční.

Za všechny jmenujme alespoň spolupráci s německou společností DIN ANP nebo organizování semináře s mezinárodní účastí normalizačních společností DIN ANP a rakouskou na téma sbližování přes hranice v Českých Budějovicích ve spolupráci s radnicí a ředitelem pivovaru Budvar po přijetí ÚNMZ do evropské normalizace. Jako velice přínosné lze označit i konzultace se zástupcem CEN profesorem Hesserem z hamburské vojenské akademie při hodnocení úrovně technické normalizace v České republice formou auditu pro CEN. Jeho návštěva ve Škodovce v podnikové normalizaci předčila veškerá jeho očekávání a vysoce ocenil jak organizaci normalizační činnosti, tak systém uložení platných norem a dokumentů. Za svou obětavou práci pro technickou normalizaci pan Oboňa postupně obdržel v roce 2002 Čestné uznání Vladimíra Lista a v roce 2005 Cenu Vladimíra Lista.

 

Ocenění Plaketou za rozvoj spolupráce za rok 2021

Zveřejněno: sobota 4. prosinec 2021

Český svaz vědeckotechnických společností z. s. (ČSVTS) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), jako vyjádření své nadstandardní spolupráce, tradičně na podzim oceňují jednu osobnost z členského spolku ZSVTS a jednu osobnost z členského spolku ČSVTS oceněním Plaketa za rozvoj spolupráce. Tímto oceněním oba svazy vyjadřují uznání a poctu jednotlivcům za jejich významný přínos v oblasti vědy a techniky a v rozvoji česko-slovenských vztahů jednou za rok.

Na základě nominace Slovenské spoločnosti pre techniku prostredia byl Plaketou za rozvoj spolupráce oceněný Ing. Gustav Chwistek, předseda České společnosti pro technickou normalizaci za dlouholetou odbornou spolupráci a za významnou spolupráci na tvorbě a připomínkování národních, evropských a mezinárodních technických norem. 

Spolek ČSTN (Česká společnost pro technickou normalizaci z. s.) pod novým vedením

Zveřejněno: neděle 22. listopad 2020

Koncem listopadu 2019 bylo na Valné hromadě zvoleno nové vedení spolku ČSTN. Pro zlepšení operativy byl snížen počet členů výboru na současných 7. Stejně jako v ostatních spolcích, probíhá činnost v současné koronavirové době pomocí videokonferencí. Od března 2020 náš výbor spolku ČSTN uskutečnil 5 videokonferencí, na kterých byly provedeny důležité změny v organizaci. Jednalo se o zvolení nového jednatele spolku a rozhodnutí o zrušení nájmu v budově ČSVTS v Praze. Již nyní, téměř po 5 měsících od tohoto rozhodnutí, začíná mít finanční rozpočet kladný výsledek a záměr členů výboru považujeme za velmi pozitivní.

Zasedání na 1. Valné hromadě po zvolení nového výboru spolku ve Znojmě dne 14.9.2020, jehož se zúčastnilo 70% členů ČSTN, bylo spojeno se seminářem na aktuální témata. Anotace přednášek jsou na našich nových webových stránkách (www.cstn.cz). Pro ilustraci uvádím přednášená témata včetně lektorů:

Ocelářství aktuální otázky vývoje (Ing. Toman, Ing. Hájek, Ing. Dufek)

Problematika OZE-Obnovitelné zdroje energie (TS Třanovice - Ing. Krzywoń)

Poskytování odborných činnosti pro technické komise při tvorbě norem (Consulab - Ing. Hadrava)

Používání tech. norem v nevýrobních firmách (Zdar, Žďár n. S. - Ing. Beran)

Přednosti využívání SW EviNor v TŽ a.s. Třinec (Ing. Turoňová)

Ocelové bezešvé trubky podle ISO 3183:2020 (LTP Ostrava - Ing. Gemrot)

Pro přehlednost uvádím i témata na minulém semináři konaného v Praze 20.11.2019:

Světový inženýrský konvent (WEC-World Engineers Convention) - říjen 2023 Praha (Ing. Jiří Kratochvíl)

Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a SŠ (Ing. Václav Voves)

Firemní plovoucí licence národních normalizačních orgánů (Ing. Zdeněk Liška)

Ocelářská unie - CTN (Centrum technické normalizace) pro hutnictví v ČR (Ing. Taťána Ujházy)

Co je připravováno v nejbližší době?

Hlavní činností ČSTN je podpora komplexního rozvoje a uplatňování technické normalizace ve všech oblastech vědy, techniky a hospodářství. V únoru t. r. jsme se dohodli na spolupráci s organizací ČAS (Česká agentura pro standardizaci) v oblasti pořádání seminářů.

Plánujeme uspořádat přednáškový blok na téma normy ISO 50001 (Hospodaření s energiemi) s autorem komentáře k této normě a také s odpovědným auditorem pro tuto oblast. Přednášky hodláme pořádat rovněž v Domě techniky Ostrava, kde již řadu let působí naše pobočka spolku - Komise technické normalizace při občanském sdružení SMS VTSaP (Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společnosti a poboček).

Pro přiblížení činnosti naší pobočky v DT Ostrava uvádím přehled témat na poslední akci v 6/2019:

Otázky a odpovědi o elektromobilitě z pohledu firmy SMART EV

Příprava vodíkové technologie pro dopravu v MSK

Problematika SW EviNor - zkušenosti od zákazníků

Aktuální informace v oblasti hutnictví železa

Semináři jako obvykle předcházela exkurze do vybraného závodu - tentokrát do firmy Liberty Tubular Products Ostrava. Za dvacetiletou dobu fungování Komise jsme navštívili spoustu okolních firem s erudovanými průvodci.

Nové vedení spolku má zájem, aby členové přispívali svými návrhy na pořádání seminářů a taky na nich aktivně vystupovali se svými zkušenostmi, a to nejen v oblasti technické normalizace.

V současné době není již výrobní jednotky nebo servisního střediska, které by nemělo audit procesu kvality dle norem ISO 9001 nebo v oblasti životního prostředí podle ISO 14001. Postupně jsou samozřejmě zaváděny i další normy z oblasti BOZP, a tak praktické rady s řešením těchto standardů jsou určitě lákavé pro širší okruh posluchačů. I v těchto oblastech mohou členové našeho spolku prezentovat vlastní zkušenosti ze svých firem.

Již řadu let spolupracujeme s organizaci DIN-ANP  Norimberk , kde v minulosti jsme se téměř vždy účastnili jejich akci , které byly pro nás i inspiraci pro naše semináře. Nyní v době Covid-19 akce probíhají jen elektronicky.

V roce 2022 uplyne 100 let od vzniku Československé normalizační společnosti, kdy přesně 28.12.1922 prof. Vladimír List společně s tehdejším ministrem obchodu zahájil činnost této organizace. Do výročního data nám už moc času nezbývá a tak předpokládám, že náš spolek ČSTN, který je i zakládajícím spolkem ČSVTS, dokáže být navzdory současné velmi složité době kreativní ve výběru přednášek a přispěje svými akcemi k ještě hlubšímu poznání tohoto oboru lidské činnosti, bez kterého se výroba, obchod a služby již v dnešním světě neobejdou.

Ing Gustav Chwistek

předseda ČSTN

www.cstn.cz