Poďakovanie za účasť na podujatí 100. výročia československej technickej normalizácie

Zveřejněno: pondělí 14. listopad 2022

Dovoľte mi, aby som Vám v mene Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyjadrila svoje úprimné poďakovanie za účasť na spoločenskom podujatí pri príležitosti 100. výročia československej technickej normalizácie.

Som rada, že sme si jubilejné výročie technickej normalizácie na našom území mohli pripomenúť práve v tomto čase, ktorý pred nás stavia nové výzvy v podobe pripravovanej novelizácie zákona o technickej normalizácii a efektívneho zapájania zainteresovaných strán na všetkých úrovniach práce v oblasti technickej normalizácie. Našim spoločným zámerom je dosiahnutie takého postavenia technickej normalizácie, ktoré bude zabezpečovať dlhodobo udržateľný model fungovania, financovania technicko-normalizačných činností na Slovensku, ochranu spotrebiteľa, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia.

Vážim si Váš záujem a teší ma, že ste spolu s nami oslávili toto jubileum. Verím, že sa v podobnom duchu a pevnom zdraví budeme naďalej stretávať aj pri pracovných príležitostiach a prajem Vám vo svojom mene ako aj mene mojich kolegov veľa úspechov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka

Slavnostní seminář ČSTN 30. listopadu 2022 v sídle ČSVTS

Zveřejněno: čtvrtek 20. říjen 2022

Akce je realizována k 100 výročí založení technické normalizace v českých zemích

CZ
ENJubileum technické normalizace v Domě techniky Ostrava

Zveřejněno: čtvrtek 11. srpen 2022

Akce se konala 10. a 11.  5.2022 v rámci komise technické normalizace při Slezskomoravském spolku vědeckotechnických společnosti a poboček z.s. v Ostravě v souvislosti se 100. výročím technické normalizace v českých zemích.

Přednášková část byla zahájena jednatelem DT Ostrava a poté předsedou spolku ČSTN, kteří

seznámili účastníky s úskalími ve svých organizacích v době pandemie a úspěšném překonání tohoto období.

Hlavní blok přednášek se týkal všeobecně historie technické normalizace ve světě a vývoj
od prvopočátků v českých zemích až do současnosti. Uvedená přednáška Ing. Tomáše Mlčáka, Ph.D. z VŠB-TU FEI v Ostravě, velmi výstižně popisující chronologický vývoj tohoto oboru , je uvedena  na webových stránkách našeho spolku (www.cstn.cz). Pro informaci sděluji, že v tomto jubilejním roce členové ČSTN pro popularizaci tohoto někdy opomíjeného oboru vytvořili kvízové otázky, které je možno rovněž nalézt na našem webu a vyzkoušet si vlastní znalosti z historie a současnosti technické normalizace.

Opět mezi nás zavítal zástupce z Centra energetických a enviromentálních technologii a zároveň Výzkumného energetického centra při VŠB-TU Ostrava – Ing, Jan Skřínský, Ph.D., který přednesl poutavě problematiku plánovaného využití vodíku v dopravě v MSK s řadou vysvětlení pojmů zelený, modrý, šedý vodík, jeho čištění při výrobě včetně již zavedených technických norem v tomto oboru. Byla diskutována problematika přípravy výroby oceli ze zeleného vodíku ve Švédsku, kde v roce 2030 huť v Norrbottenu má vyrábět touto technologii 5 mil. tun ročně!

Pro odlehčení odborné tematiky z našeho oboru byl přizván Mgr. Petr Michník z Hyundai Motor Manufacturing Czech, který se věnoval přehledu výroby vozidel HYUNDAI v Nošovicích a ve světě s důrazem na elektromobilitu a také problematiku vývoje vozidel na vodík (v současnosti se vyrábí
Hyundai Nexo, který se v ČR prozatím pro chybějící plnicí stanici na vodík neprodává. V této souvislosti bylo i sděleno, že první plnička na vodík v ČR bude otevřena již v 5/2022 v areálu DOV Vítkovic. Zástupce HMMC k problematice „Green deal“ dále sdělil, že v současné době připravuji
v Nošovicích instalaci fotovoltaických článků na téměř 80% střech výrobních hal. Přebytky elektřiny budou sloužit pro výrobu zeleného vodíku.

Nechyběla ani přednáška k dopravě po železnici, kterou přednesl Ing. Jan Čihák, Správa železnic (dříve SŽDC). Na mnoha případech bylo obrazně dokumentováno, kde všude technické normy jsou vedeny a důraz byl položen na propojení činnosti normalizačních komisi CEN a ISO, bez kterých
se drážní součinnost v zajištění provozu železničních sítí neobejde. Byli jsme i seznámeni
s plánovanými koridory v ČR a také byla diskuse o italské síti železnic Frecciarossa, TGV a dalších.

Závěr akce již tradičně jak v minulosti patřil zástupkyni Ocelářské unie Praha Ing. Taťáně Ujházy, která nám přednesla zprávu o tom, jak si ocelářství vedlo v době pandemie a nyní během válečného konfliktu na Ukrajině. Zajímavosti byl údaj o propadu spotřeby v EU v době pandemie (50%),
o současných cenách za emisní povolenky (80Eur/t), celkové výrobě oceli ve světě (1,95 mld t)
z toho 57% Čína, Evropa tvoří 15%. Seznámení jsme byli s revidovanými technickými normami
z oboru hutnictví železa a z práci CTN (Centrum technické normalizace , kterou zastřešuje Ocelářská unie Praha.

V diskusi byla zajímavá informace z organizace ČAS (Česká agentura pro standardizaci), že počínaje 1. 9. 2022 bude pro studenty středních škol a učilišť bezplatně zpřístupněn fond ČSN technických norem (obdobně jako již funguje pro VŠ). Z MSK má o tuto novinku prioritně zájem SOŠ Frýdek - Místek a SŠPU Opava. O obdobných záměrech se vzděláváním nám sdělili informace i zástupci SSTN Bratislava. Taky jsme byli vedením firmy NORMSERVIS Hamry n/Sázavou uvědoměni,
že v nejbližší době organizace ČAS poskytne jednotlivé ČSN normy v elektronické podobě (pdf). Představitel firmy TEMA-IHS Praha informoval nás o paketech zahraničních technických norem
pro firemní on-line přístup, zejména pro tlakové nádoby, železné a neželezné materiály, defektoskopii a další. Taktéž bylo připomenuto, že jeden z našich členů spolku ČSTN participuje na přípravách „inženýrské olympiády“ pořádané ČSVTS Praha (WEC 2023 - 7th Word Engineers Convention)
ve dnech 11. - 13. 10. 2023 v Praze v Paláci kultury.

Když jubileum, tak doprovodný program v Ostravě byl tentokráte zvolen tak, abychom si ty oslavy zapamatovali. Zvolil jsem vysokopecní okruh v DOV (Dolní oblast Vítkovic), který všechny nadchl a určitě v příštím roce bude v programu uhelný okruh (důl Hlubina a koksovna) v tomto originálním
multifunkčním muzeum v Ostravě z dílny architekta Josefa Pleskota.

Závěr patřil potravinářskému gigantu v ČR a to exkurzi do firmy MARLENKA, kde u šálku kávy
a pamlsků z provenience této firmy jsme ukončili tuto jubilejní akci.

Poznámka:

Dne 13. 10. 2022 pořádá ÚNMZ Praha oficiální oslavy 100. výročí technické normalizace v českých zemích a náš spolek ČSTN připravuje závěrečnou letošní akci 30. 11. 2022 v Praze v ústředí ČSVTS Praha na Novotného lávce. Program akce bude řešen na valné hromadě a semináři ČSTN
v Čejkovicích ve dnech 12. - 13. 9. 2022.

Ing. Gustav Chwistek

předseda ČSTN

8.8.2022

 

SVĚTOVÝ INŽENÝRSKÝ KONVENT WEC 2023

Zveřejněno: čtvrtek 9. červen 2022


wec 2023 logo5

PREZENTACE KONVENTU