Seminář ČSTN (Česká společnost pro technickou normalizaci) ve Znojmě ve znamení spolupráce se slovenským SSTN a přípravou na oslavy 100. výročí založení ČSN

Ve dnech 13. a 14. 9. 2021 uspořádala ČSTN tradiční seminář spojený s valnou hromadou ve Znojmě v hotelu Mariel.

Akce se kromě členů ČSTN a dalších účastníku z ČR aktivně účastnili také zástupci SSTN (Slovenská společnosť pre technickú normalizáciu) a ÚNMS (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Jeden z členů SSTN, Ing. Peter Lakatoš, který několik let pracoval jako expert v Gruzinském a Ukrainském institutu technické normalizace, přispěl přednáškami svých kolegů z těchto institucí a seznámil nás s činností gruzínského institutu. Rovněž zprostředkoval přednášku prof. Medovara na téma elektrostruskového přetavování oceli pro náročné použití v průmyslu.

Předsedkyně SSTN a členka předsednictva ZSVTS Bratislava (Zväz slovenskej vědecko - technickej spoločnosti) Ing. Božena Tušová předala našemu spolku plaketu k 30. výročí vzniku ZSVTS a informovala účastníky semináře o činnosti obou organizací na Slovensku.

Semináře se zúčastnil rovněž GŘ Agentury ČAS - Mgr. Zdeněk Veselý, který ve svém vystoupení přednesl nejnovější poznatky z činnosti Agentury:

  • problematika sponzorovaného přístupu k technickým normám;
  • finalizace přípravy kompletní digitalizace fondu norem do formátu xml;
  • představení projektu BIM (Building Information Management) pro stavebnictví;
  • zasedání CEN/CENELEC v Praze v 6/2022 (předpoklad 500 hostů z celého světa);
  • oslavy 100. výročí technické normalizace v českých zemích v 2. pololetí 2022;
  • vydávání Magazínu ČAS v elektronické a tištěné formě.

Jednání obohatil také předseda představenstva Sdružení českých spotřebitelů a zároveň ředitel Kabinetu pro standardizaci Ing. Libor Dupal, který pojednal o činnosti Sdružení a představil strukturu mezinárodní organizace ANEC (Evropské sdružení pro koordinaci účasti spotřebitelů na standardizaci). Dále pak byla posluchačům prezentována část příruček týkající se zejména kvality potravinářských výrobků, bezpečnosti sportovišť s důrazem na sportoviště pro děti a rovněž problematiky zranitelnosti spotřebitelů, handicapovaných občanů a seniorů.

Účastníci semináře uvítali rovněž přednášku nestora spolku ČSTN Ing. Václava Vovse na téma „Etapy vzniku evropských norem a zkušenosti s výukou technické normalizace na SŠ a VŠ“.

Dalšími prezentujícími byli již tradiční účastníci našich akcí, zástupci společností zajišťující servis aktualizace českých i zahraničních technických norem, zprostředkování firemních přístupů do zahraničních databází a řadu dalších specifických požadavků zákazníků z tohoto oboru, pan Miroslav Sobotka, NORMSERVIS Hamry nad Sázavou a Ing. Zdeněk Liška, TEMA IHS Praha.

V druhém přednáškovém bloku se účastníci semináře měli možnost seznámit s činností a zkušenostmi manažerky zkušebních laboratoří Vítkovice Steel Ostrava Ing. Gabriely Míčkové, která prošla za svou aktivní pracovní kariéru bývalou Rudolfovou huť od aglomerace až po finální výrobu včetně zkoušení a atestace výrobků. Následně pak se svou  prezentací vystoupila i zástupkyně Ocelářské unie a Centra technické normalizace (CTN) pro oblast hutnictví Ing. Taťána Ujházy, která představila činnosti CTN z pohledu národní i mezinárodní spolupráce s evropskou (CEN) a mezinárodní normalizační organizací (ISO). Dále posluchače seznámila s aktuálně projednávanými tématy jak v oblasti normotvorby, tak s celkovou situací v ocelářském průmyslu. Aktuální informace z tohoto výrobního sektoru naleznete na www stránkách Ocelářské unie.

Z časových důvodů nebyly prodiskutovány kvízové otázky týkající se technické normalizace rozděleny do 5 kapitol (Historie, Mezinárodní normalizační organizace, Národní technická normalizace, Technické normy - význam, vznik a struktura, Různé). Tento edukační kvíz bude v nejbližší době umístěn na stránkách našeho spolku (www.cstn.cz). Věříme, že přispěje k popularizaci technické normalizace a k hlubšímu poznání tohoto neprávem opomíjeného oboru. Technická normalizace totiž zasahuje do všech oblastí lidské činnosti a nastavuje pravidla pro srozumitelnou komunikaci především mezi legislativci, výrobci a spotřebiteli.

Před ukončením semináře byla zmíněna spolupráce s doc. Efmertovou (vedoucí historické laboratoře elektrotechniky na ČVUT FEL Praha), která připravuje ke 100. výročí TN přednášku o zakladateli technické normalizace v českých zemích profesorovi Vladimíru Listovi.

Závěr jednání patřil valné hromadě spolku ČSTN, kde byla bilancována činnost za předchozí rok 2020.

V době pandemie začala ČSTN aktivně využívat virtuální komunikaci, členové výboru se zúčastnili 8 videokonferencí a podařilo se úspěšně zorganizovat on-line semináře, namísto klasického semináře pořádaného každoročně v DT Ostrava. Tento seminář je již více jak 15 let tradičním místem setkávání profesních zaměstnanců oboru technické normalizace v MSK.

Seminář a valná hromada v královském městě Znojmě proběhly i v této složité době velmi zdařile o čemž svědčí nejen hojná účast členů a příznivců spolku, ale také bohatý program a zájem zástupců zahraničních účastníků ze Slovenska o navázání trvalé spolupráce.

ČSTN je zájmem o spolupráci potěšena a považuje ji za významný počin právě před nadcházejícím stým výročím vzniku technické normalizace, které oslavíme v roce 2022. Vzájemná spolupráce je předpokladem pro důstojné oslavy tohoto výročí jak v Čechách, tak na Slovensku.

Ing Gustav Chwistek

předseda ČSTN

4.10.2021