Seminář ČSTN v DT Ostrava a TŽ Třinec (květen 2023)

Zveřejněno: pondělí 22. květen 2023

Ve dnech 11. - 12. 5. 2023 se konal 1. seminář spolku ČSTN Praha v letošním roce. Úvod patřil jednateli Domu techniky Ostrava, který nás seznámil s novými trendy školení, které nastartovala izolace potencionálních účastníků školení v souvislosti s nedávným covidem. Zazněla zajímavá čísla např. z 5 milionů ekonomicky aktivních obyvatel, 1 milion profesí do r. 2030 zanikne, pouze 1/3 pracujících se v současné době účastní kurzů pro zvyšování kvalifikace. Pojmy jako hybrid learning, mikro nebo nano learning představují nové výukové metody pro cílené proškolování zainteresovaných za co nejkratší dobu.

Následovala přednáška doc. Ing. Petra Konečného, Ph.D. z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, týkající se problematiky BIM (Building Information Modelling) neboli cesty, k digitálnímu stavebnictví. Docent Konečný účastníkům semináře přiblížil základní principy této metodiky, vyzdvihnul pozitiva digitalizace a robotizace stavebnictví a upozornil rovněž na úskalí se kterými se při zavádění této metodiky v ČR potýkají. Na závěr svého vystoupení představil rovněž výukové programy Fakulty stavební VŠB-TUO, které se problematikou BIM zabývají.

Mnohé oslovila rovněž přednáška paní Mgr. Pavlíny Szöke, zástupkyně MSVK Ostrava (Moravskoslezské vědecké knihovny) o možnostech využití přístupů k vědeckým informacím i celé plejádě zahraničních a tuzemských časopisů prostřednictvím digitálních databází za velmi přijatelné poplatky. Závěrem prezentace byla účastníkům semináře představena vizualizace nové budovy MSVK, která by měla být realizována v roce 2027.

Samozřejmě nechyběla ani přednáška ředitelky odboru TN paní Zdeny Slané z Agentury ČAS, která přítomné seznámila s historickými dokumenty spojenými s významným výročím založení technické normalizace před 100 lety v českých zemích. Dále pak pohovořila o možnosti bezplatného využití souboru ČSN norem pro studenty středních a vysokých škol a upozornila na další aktivity spojené s propagací technické normalizace mezi mladými inženýry, techniky, manažery a obchodníky jako je např. možnost zúčastnit se jedinečného workshopu ISO/IEC věnovaného příští generaci odborníků a lídrů v oblasti technické normalizace.

Zástupce fy TEMA IHS Praha Ing. Zdeněk Liška ve svém příspěvku informoval o možnostech on-line přístupu k výukovým programům a návodům k normám ASTM a o změně vlastníka společnosti IHS-Market-Global Engineering Solutions, která bude vystupovat pod nový název ACCURIS. Veškeré produkty, databáze a služby v oblasti dodávání zahraničních norem budou nabízeny beze změny.

Závěr akce patřil po vzoru akcí DIN-ANP Norimberk exkurzi do společnosti Škoda Vagónka Ostrava (viz foto), jejíž výrobní sortiment a provázanost na technické normy nám již v minulosti představila naše členka Ing. Pavlína Musilová. V rámci exkurze jsme shlédli výrobu osobních železničních kolejových vozidel doslova od A do Z a seznámili se s řadou technologických operací, zkušebních metod a přísných bezpečnostních požadavků, které musí tato výroba splňovat.

Součástí semináře byla rovněž návštěva třineckého Muzeum TŽ, kde jsme zhlédli video přednáškou o prvopočátcích hutě a jejich dceřiných společnostech (aktuálně 30). Diskutovali jsme s předsedou ČHS (Česká hutnická společnost) Ing. Jiřím Cupkem Ph.D. o problematice dekarbonizace, nutnosti změny technologie výroby oceli v souvislosti se zpřísňujícími se limity pro produkci CO2 a také o nezastupitelnosti oceli v průmyslu z důvodu nekonečné cirkulace tohoto materiálu.

Další akce ČSTN se bude konat ve dnech 11.-12. 9. 2023 v nově zrestaurovaném brownfieldu zemědělského družstva na Vinařství Skalák, kde mimo jiné připravujeme prohlídku Tažírny oceli ve Starém Městě u Uherského Hradiště (výrobní závod TŽ Třinec), prezentace zaměřené na technickou normalizaci fy FERONA Praha a společnosti DOOSAN Plzeň. Účast přislíbili rovněž zástupci ze Slovenska, kteří nás seznámí jak s historickým vývojem ČSVTS/ZSVTS, tak se současnými aktivitami SSTN (Slovenská společnost pro technickou normalizaci). V programu nebude chybět ani informace ze Světového dne inženýrů v Senátu ČR (14. 3. 2023), kterého se zúčastnili dva členové výboru našeho spolku. A nelze opomenout připomenutí finálních příprav na Světovou inženýrskou olympiádu – WEC 2023, která se bude konat ve dnech 12.-15. 10. 2023 v Praze a je nejvýznamnější akcí ČSVTS Praha za poslední léta.

Ing. Gustav Chwistek

Předseda ČSTN

Seminář Ostrava 2023

Zveřejněno: středa 19. duben 2023

Dne 11. a 12. 5. 2023 ČSTN pořádá ve spolupráci s SSTN tradiční seminář v Ostravě

ZDE

 

Ocenění naši členky výboru spolku ČSTN - Ing. Boženy Tušové

Zveřejněno: sobota 19. listopad 2022

Božena Tušová: Podařilo semi vytvořit úspěšný pracovní kolektiv s výjimečným nasazením

článek

Zpravodaj ČSVTS - náš příspěvěk

Zveřejněno: pondělí 14. listopad 2022

Náš příspěvěk do Zpravodaje ČSVTS si můžete přečíst 

zde